Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 

Onze school


De school de wettelijke verplichting om het actieve burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Burgerschapsvorming is dus niet een apart vak bij ons op school. Het is verweven met en in ons hele onderwijsaanbod. Actief burgerschap begint met het kennen van ons land en hoe ons land wordt bestuurd. In de hoogste groepen van onze school wordt het democratisch staatsbestel besproken in lessen staatsinrichting. Een voorbeeld binnen onze school hiervan is de leerlingenraad, zie 8.7. Aan sociale integratie wordt vorm gegeven door gebruik van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook in de methodes voor wereldoriëntatie wordt daar veel aandacht aan besteed. Bevordering van sociale competenties komt onder meer aan de orde bij godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs in de groepen 7 en 8. Via schooltelevisie worden o.a. de volgende programma’s bekeken: • Koekeloere (groep 1 en 2) • Studio Snugger (groep 3 en 4) • Nieuws uit de natuur (groep 5 en 6) • Jeugdjournaal (groep 5 t/m 8) Bovendien heeft de school een Joods monument geadopteerd die op de begraafplaats van Sleen staat. Groep 8 verzorgt gedurende één jaar dit monument en draagt deze taak in april over aan groep 7. Een ander voorbeeld is Sleen Schoon; 1 week per jaar zorgen we er met z’n allen voor dat ons dorp er schoon en netjes uit komt te zien.

Eén van de zaken waarmee we uiting willen geven aan onze openbare identiteit is door het verzorgen van lessen Godsdienstonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO). 

HVO

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
 

Lesinhoud

De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen

 

De lessen gaan over thema’s zoals: 


GVO

De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld.
 

Lesinhoud

De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij.  Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek, spel, beweging of drama.

De lessen helpen de leerlingen